Carolina Kia Hyundai

2431 N. Main ST.
High Point, NC 27262
United States
Office: 1-336-884-7000

All Carolina Kia Hyundai Inventory